Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskoj upravi

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskoj upravi
Datum objave: 21.01.2019 14:33 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


MJU  MJU

Ministarstvo javne uprave organizovalo je danas okrugli sto povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o elektronskoj upravi.

Na okruglom stolu su govorili Dejan Abazović, državni sekretar Ministarstva javne uprave i Bojana Bajić, načelnica Direkcije za za interoperabilnost registara i normativne poslove.

Predstavnici Ministarstva javne uprave uvodnom dijelu izlaganja istakli su da je jedan od glavnih prioriteta Vlade Crne Gore digitalizacija i razvoj moderne, digitalne države. Oni su istakli da je jedan od ključnih razloga za donošenje novog Zakona o elektronskoj upravi dalje unapređenje zakonskih rješenja koja treba da otklone određene slabosti i probleme koji su se pokazali u praksi. Cilj je da se dodatno uredi oblast elektronske uprave, u skladu sa njenim stvarnim i projektovanim potrebama, kako sa aspekta razvojnih potreba, tako i u skladu sa zahtjevima međunarodnih integracionih procesa.

Novim zakonskim rješenjem se teži unapređenju ambijenta u kojem će javna uprava biti servis građana i privrede na način da građani i privredni subjekti komuniciraju sa javnom upravom u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta.

Novim zakonom o elektronskoj upravi detaljnije se reguliše upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u organima uprave na svim nivoima, kako u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, tako i u komunikaciji sa građanima, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima, a sve u cilju pojednostavljivanja komunikacije sa javnom upravom. Nacrtom zakona o elektronskoj upravi propisano je postupanje i korišćenje jedinstvenog informacionog sistema organa državne uprave, informaciono-komunikacione mreže organa državne uprave, domena mreže organa državne uprave, jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka, uspostavljanje metaregistra registara i informacionih sistema, kao i ostalih resursa neophodnih za elektronsku upravu.

Pored navedenog, propisani su elektronska komunikacija organa državne uprave, način korišćenja i dodjeljivanja licenci, obaveza objavljivanja kataloga usluga elektronske uprave, način otpremanja akata u elektronskom obliku, sistem za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju i sistem za elektronsku naplatu administrativnih taksi.

Takođe, ovim zakonskim rješenjem stvoriće se uslovi da građani, privreda i država u što većoj mjeri koriste nove tehnologije, da poslove obavljaju brže, efikasnije i jeftinije, kao i da će se sprovođenjem tog zakona povećati transparentnost i povjerenje u rad javne uprave.

Učesnici javne rasprave su pohvalili predložena rješenja, te iznijeli prijedloge i sugestije u cilju unapređenja predloženog zakonskog rješenja.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE