Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

Stručni ispit za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se po programu koji sadrži sljedeće predmete:

1) Ustavno uređenje Crne Gore i osnovi sistema Evropske unije
2) Sistem javne uprave
3) Službenički odnosi
4) Upravni postupak, upravni spor i osnovi kancelarijskog poslovanja
5) Finansije

 

• PODNOŠENJE PRIJAVE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu javne uprave,  uz koju je kandidat dužan da priloži dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje stručnog ispita. 


Kandidat je dužan da Ministarstvu javne uprave dostavi dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje stručnog ispit, i to:
1. Prijavu za polaganje stručnog ispita;
2. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja/diploma o završenom V, VI ili VII nivou kvalifikacije obrazovanja;
3. Ovjereno rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave;
4. Ovjerenu potvrdu/uvjerenje o najmanje jednoj godini radnog iskustva na poslovima u nivou kvalifikacije obrazovanja (V, VI ili VII nivo kvalifikacije obrazovanja).


Ovdje možete preuzeti  Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita

 

Ukoliko kandidat nije položio stručni ispit, odnosno nije pristupio polaganju stručnog ispita, potrebno je Ministarstvu javne uprave podnijeti prijavu za ponovno polaganje stručnog ispita, pri čemu kandidat uz prijavu ne dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima.

 

Ovdje možete preuzeti  Obrazac prijave za ponovno polaganje stručnog ispita

 

Potrebna dokumentacija se neposredno dostavlja pisarnici Ministarstva javne uprave, Rimski trg br. 45, Podgorica, svakog radnog dana od 09.00h do 11.00h i 12.00h do 14.00h ili putem pošte.

Na osnovu potpune i uredne dokumentacije koja je blagovremeno dostavljena, Ministarstvo javne uprave sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog ispita.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Ministarstva javne uprave (www.mju.gov.me), najkasnije 20 dana prije početka polaganja stručnog ispita. 

 

Prijavu za polaganje stručnog ispita, kao i prijavu za ponovno polaganje stručnog ispita, kandidati mogu podnijeti i putem Portala eUprave www.euprava.me

 

Korisničko uputstvo za podnošenje elektronskog zahtjeva možete preuzeti ovdje UputstvoTROŠKOVI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Troškovi polaganja stručnog ispita za kandidate za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja iznose 77,30e. Lica sa invaliditetom i lica iz porodica čiji su članovi korisnici materijalnog obezbjeđenja oslobađaju se troškova polaganja stručnog ispita, o čemu su dužni dostaviti dokaz.

Troškovi ponovnog polaganja stručnog ispita za kandidate za V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja iznose 38,65e.

Uplata troškova za polaganje stručnog ispita vrši se na žiro račun: Budžet Crne Gore, Ministarstvo javne uprave, br. žiro računa: 832-1135-90, svrha uplate: Naknada za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima.

Dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita kandidat je dužan da stavi na uvid sekretaru komisije prije početka izrade pisanog testa.

PRAVILA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Prije početka polaganja stručnog ispita sekretar komisije utvrđuje identitet kandidata uvidom u ličnu kartu, pasoš ili drugu ispravu sa fotografijom na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.

NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Stručni ispit sastoji se iz pisanog i usmenog dijela za svaki predmet pojedinačno (Ustavno uređenje Crne Gore i osnovi sistema Evropske unije; Sistem javne uprave; Službenički odnosi; Upravni postupak, upravni spor i osnovi kancelarijskog poslovanja; Finansije).


PISANI DIO STRUČNOG ISPITA

Pisani dio stručnog ispita sastoji se iz pisanog testa koji kandidati izrađuju pod šifrom, elektronskim putem, koji priprema komisija.

Pisani dio stručnog ispita za svaki predmet sadrži po pet pitanja i podrazumijeva provjeru znanja na način što kandidat bira jedan od više ponuđenih odgovora, odnosno daje odgovor na konkretno pitanje, na kojem se svaki tačan odgovor na pitanje boduje sa dva boda, tako da maksimalan broj bodova na pisanom dijelu testa za svaki predmet pojedinačno iznosi 10 bodova.

Izrada pisanog dijela stručnog ispita traje 60 minuta.


USMENI DIO STRUČNOG ISPITA

Usmenom dijelu stručnog ispita pristupiće kandidat koji je ostvario najmanje šest bodova na pisanom dijelu stručnog ispita, za svaki predmet pojedinačno.

Usmeni dio stručnog ispita polaže se tako što se kandidatu postavljaju po tri pitanja iz svakog predmeta pojedinačno.

Uspjeh kandidata na usmenom dijelu stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio" za svaki od predmeta.


• USPJEH NA STRUČNOM ISPITU

Stručni ispit položio je kandidat koji je za svaki predmet pojedinačno dobio ocjenu "položio".


ODLAGANJE POLAGANJA

Komisija može, na pisani zahtjev kandidata, odložiti polaganje stručnog ispita, zbog bolesti kandidata ili drugih opravdanih razloga, za sljedeći rok za polaganje stručnog ispita.


• ODUSTANAK OD POLAGANJA

Kandidat koji odustane od započetog polaganja stručnog ispita, ne pristupi polaganju stručnog ispita ili odloženom polaganju stručnog ispita, smatra se da nije položio stručni ispit.


• POPRAVNI ISPIT

Kandidat koji je dobio ocjenu "nije položio" iz jednog predmeta ima pravo da iz tog predmeta polaže popravni ispit.

Pravo na polaganje popravnog ispita može se ostvariti, po pravilu, u sljedećem roku za polaganje stručnog ispita.

Ako kandidat, po pravilu, u sljedećem roku za polaganje stručnog ispita, ne položi popravni ispit, smatra se da nije položio stručni ispit za rad u državnim organima.

 

Uredba o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima

http://www.uzk.gov.me/Obuka/Specificni_programi_obuke

 

                 

                                                                                                                                                                                                                                Sekretarke Komisije:
                                                                                                                                                                                                                                           Marija Tomović
Aleksandra Masoničić
Jelena Pejović 
kontakt telefon: +382 68 822 971

                                                                                                                                                                                                                                          +382 68 836 595

 

Rad sa strankama je određen svakog radnog dana od 08:00h do 11:00h (putem telefona i neposredno u kancelariji br. 32)