Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Министарство

Стручни испит за В, ВИ и ВИИ ниво квалификације образовања полаже се по програму који садржи сљедеће предмете:

1) Уставно уређење Црне Горе и основи система Европске уније
2) Систем јавне управе
3) Службенички односи
4) Управни поступак, управни спор и основи канцеларијског пословања
5) Финансије

 

• ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Пријава за полагање стручног испита подноси се Министарству јавне управе,  уз коју је кандидат дужан да приложи доказе о испуњавању услова за полагање стручног испита. 


Кандидат је дужан да Министарству јавне управе достави доказе о испуњавању услова за полагање стручног испит, и то:
1. Пријаву за полагање стручног испита;
2. Овјерену фотокопију увјерења/диплома о завршеном В, ВИ или ВИИ нивоу квалификације образовања;
3. Овјерено рјешење о признавању иностране образовне исправе;
4. Овјерену потврду/увјерење о најмање једној години радног искуства на пословима у нивоу квалификације образовања (В, ВИ или ВИИ ниво квалификације образовања).


Овдје можете преузети  Образац пријаве за полагање стручног испита

 

Уколико кандидат није положио стручни испит, односно није приступио полагању стручног испита, потребно је Министарству јавне управе поднијети пријаву за поновно полагање стручног испита, при чему кандидат уз пријаву не доставља доказе о испуњавању услова за полагање стручног испита за рад у државним органима.

 

Овдје можете преузети  Образац пријаве за поновно полагање стручног испита

 

Потребна документација се непосредно доставља писарници Министарства јавне управе, Римски трг бр. 45, Подгорица, сваког радног дана од 09.00х до 11.00х и 12.00х до 14.00х или путем поште.

На основу потпуне и уредне документације која је благовремено достављена, Министарство јавне управе сачињава листу кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита.

О датуму, времену и мјесту полагања стручног испита, кандидати ће бити обавијештени путем интернет странице Министарства јавне управе (www.мју.гов.ме), најкасније 20 дана прије почетка полагања стручног испита. 

 

Пријаву за полагање стручног испита, као и пријаву за поновно полагање стручног испита, кандидати могу поднијети и путем Портала еУправе www.еуправа.ме

 

Корисничко упутство за подношење електронског захтјева можете преузети овдје УпутствоТРОШКОВИ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

Трошкови полагања стручног испита за кандидате за В, ВИ и ВИИ ниво квалификације образовања износе 77,30е. Лица са инвалидитетом и лица из породица чији су чланови корисници материјалног обезбјеђења ослобађају се трошкова полагања стручног испита, о чему су дужни доставити доказ.

Трошкови поновног полагања стручног испита за кандидате за В, ВИ и ВИИ ниво квалификације образовања износе 38,65е.

Уплата трошкова за полагање стручног испита врши се на жиро рачун: Буџет Црне Горе, Министарство јавне управе, бр. жиро рачуна: 832-1135-90, сврха уплате: Накнада за полагање стручног испита за рад у државним органима.

Доказ о уплати трошкова полагања стручног испита кандидат је дужан да стави на увид секретару комисије прије почетка израде писаног теста.

ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

Прије почетка полагања стручног испита секретар комисије утврђује идентитет кандидата увидом у личну карту, пасош или другу исправу са фотографијом на основу које се може утврдити идентитет кандидата.

НАЧИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

Стручни испит састоји се из писаног и усменог дијела за сваки предмет појединачно (Уставно уређење Црне Горе и основи система Европске уније; Систем јавне управе; Службенички односи; Управни поступак, управни спор и основи канцеларијског пословања; Финансије).


ПИСАНИ ДИО СТРУЧНОГ ИСПИТА

Писани дио стручног испита састоји се из писаног теста који кандидати израђују под шифром, електронским путем, који припрема комисија.

Писани дио стручног испита за сваки предмет садржи по пет питања и подразумијева провјеру знања на начин што кандидат бира један од више понуђених одговора, односно даје одговор на конкретно питање, на којем се сваки тачан одговор на питање бодује са два бода, тако да максималан број бодова на писаном дијелу теста за сваки предмет појединачно износи 10 бодова.

Израда писаног дијела стручног испита траје 60 минута.


УСМЕНИ ДИО СТРУЧНОГ ИСПИТА

Усменом дијелу стручног испита приступиће кандидат који је остварио најмање шест бодова на писаном дијелу стручног испита, за сваки предмет појединачно.

Усмени дио стручног испита полаже се тако што се кандидату постављају по три питања из сваког предмета појединачно.

Успјех кандидата на усменом дијелу стручног испита оцјењује се оцјеном "положио" или "није положио" за сваки од предмета.


• УСПЈЕХ НА СТРУЧНОМ ИСПИТУ

Стручни испит положио је кандидат који је за сваки предмет појединачно добио оцјену "положио".


ОДЛАГАЊЕ ПОЛАГАЊА

Комисија може, на писани захтјев кандидата, одложити полагање стручног испита, због болести кандидата или других оправданих разлога, за сљедећи рок за полагање стручног испита.


• ОДУСТАНАК ОД ПОЛАГАЊА

Кандидат који одустане од започетог полагања стручног испита, не приступи полагању стручног испита или одложеном полагању стручног испита, сматра се да није положио стручни испит.


• ПОПРАВНИ ИСПИТ

Кандидат који је добио оцјену "није положио" из једног предмета има право да из тог предмета полаже поправни испит.

Право на полагање поправног испита може се остварити, по правилу, у сљедећем року за полагање стручног испита.

Ако кандидат, по правилу, у сљедећем року за полагање стручног испита, не положи поправни испит, сматра се да није положио стручни испит за рад у државним органима.

 

Уредба о програму и начину полагања стручног испита за рад у државним органима

хттп://www.узк.гов.ме/Обука/Специфицни_програми_обуке

 

                 

                                                                                                                                                                                                                                Секретарке Комисије:
                                                                                                                                                                                                                                           Марија Томовић
Александра Масоничић
Јелена Пејовић 
контакт телефон: +382 68 822 971

                                                                                                                                                                                                                                          +382 68 836 595

 

Рад са странкама је одређен сваког радног дана од 08:00х до 11:00х (путем телефона и непосредно у канцеларији бр. 32)