Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Intervju ministarke javne uprave, Suzane Pribilović dnevnom listu Pobjeda

Intervju ministarke javne uprave, Suzane Pribilović dnevnom listu Pobjeda
Datum objave: 17.01.2018 14:15 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


"Metodologija za optimizaciju broja zaposlenih je u pripremi, nakon čega slijedi izrada plana optimizacije koji bi trebalo da bude završen do drugog kvartala kada će biti napravljen i presjek stanja i stvorena jasna slika koji bi to bio optimalan broj zaposlenihu javnoj upravi", kazala je u intervjuu Pobjedi ministarka javne uprave, Suzana Pribilović.

POBJEDA: U posljednje vrijeme se pominje procenat od 10 odsto viška u javnoj upravi. Postoji li mogućnost da bude i više od toga?

PRIBILOVIĆ :To su spekulacije koje ne bih komentarisala, jer se tačne cifre ne mogu znati dok ne završimo planirane aktivnosti. Upravo ćemo sva ova pitanja koja se otvaraju u javnosti riješiti kroz aktivnosti koje je pokrenulo Ministarstvo javne uprave, a koje ćemo, prema planu, realizovati u narednoj godini. Tek nakon izrade metodologije za određivanje optimalnog broja zaposlenih, te plana optimizacije znaćemo kakvo je stanje na nivou svake institucije pojedinačno i odrediti da li postoji višak/manjak zaposlenih. Od najvećeg je značaja da svi resori naprave realne procjene stanja, posebno lokalne samouprave, gdje sada već znamo da su to đjelovi sistema u kojima postoji višak zaposlenih. Cilj svih ovih aktivnosti je da kreiramo optimalan upravni sistem koji će efikasno funkcionisati u interesu građana Crne Gore.

POBJEDA: Kako će se racionalizacija ovog plana uskladiti sa zahtjevima koji našu zemlju čekaju na putu integracije u Evropsku uniju?

PRIBILOVIĆ: Cilj svih ovih aktivnosti je servisno orjentisana uprava u kojoj građanin treba da bude na prvom mjestu, ali i uprave koja će odgovoriti posebno zahtjevnim zadacima u skladu sa procesom pristupanja Crne Gore EU. U tom smislu, biće veoma značajni nalazi međusektorskog stručnog tima koji treba da izradi metodologiju i plan optimizacije brojazaposlenih,nakončega će se odrediti na koji način treba rasporediti postojeći kadrovski potencijal da bi se odgovorilo ovim obavezama.

POBJEDA: To znači da će biti reorganizacije unutar javne administracije?

PRIBILOVIĆ: Svakako đa sve aktivnosti na planu optimizacije broja zaposlenih imaju cilj stvaranje efikasne, ekonomične, transparentne i servisno orijentisane javne uprave. Upoređo sa procesom optimizacije u narednoj godini bićemo posvećeni i reorganizaciji državne uprave kroz donošenje novog zakona o državnoj upravi, te implementaciji plana optimizacije broja zaposlenih, kako bi ostvarili ove ciljeve.

POBJEDA: Koje su to nepravilnosti kojejelani utvrdila upravna inspekcijai što se uradilo po tom pitanju?

PRIBILOVIĆ: Samostalan i pouzdan inspekcijski nadzor od strateške je važnosti za ostvarivanje interesa države Crne Gore u daljem procesu evropske integracije, pa je jačanje samostalnosti inspekcijskog nadzora postavljen kao jedan od ključnih ciljeva reforme javne uprave. Donošenjem Zakona o upravnoj inspekciji postojala je intencija đa se odgovorno, stručno i kvalitetno odgovori na sve zahtjeve koji se nameću u dijelu prilagođavanja zakonodavstva direktivama Evropske unije i njihovom sprovođenju.
Inspekcijski nadzor obavlja osam upravnih inspektora, a do polovine septembra prošle godine taj posao radilo je pet inspektora. Od 1. januara do 31. novembra ukupno je bilo 514 inspekcijskih nadzora, od čega 62 redovna (prema planu nadzora), 410 vanređnih (prema inicijativama fizičkih i pravnih lica) i 42 kontrolna nadzora, kod 200 subjekata nadzora. U istom periodu izđato je 192 naloga za otklanjanje nepravilnosti, od čega 162 zapisnika sa preventivnom mjerom ukazivanje za otklanjanje nepravilnosti, 20 rješenja o naredbi za otklanjanje nepravilnosti i 10 zaključaka o novčanoj kazni, koji su donijeti u postupcima administrativnog izvršenja rješenja upravnih inspektora o naredbi za otklanjanje nepravilnosti. Osim po planu, inspekcijski nadzori rade se i po inicijativama. Znatan broj inicijativa pokrenut je od nevladinih organizacija, koje su se u najvećem broju odnosile na kontrolu primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama i na kontrolu zapošljavanja državnih službenika. Podnosioci ostalih inicijativa zahtijevali su kontrolu primjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o upravnom postupku, odnosno predmet pažnje građana i drugih podnosilaca inicijativabio je usmjeren na službeničke odnose, zapošljavanje i upravno rješavanje. Inspekcijski nadzori po planu su sveobuhvatni, što podrazumijeva kontrolu zapošljavanja i raspoređivanja svih zaposlenih državnih službenika i namještenika i druge obasti iz službeničkih odnosa, zatim transparentnost rađa državnih organa i organa lokalne uprave i primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, postupanje u rokovima i po pravilima upravnog postupka, odnosno upravno rješavanje i primjenu drugih zakonskih propisa iz nadležnosti upravne inspekcije. Izuzetak je nadzor koji je izvršen u područnim jedinicama i filijalama Direktorata za građanska stanja i lične isprave Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje je rađena kontrola primjene Zakona o biračkom spisku. Kada su u pitanju utvrđene nepravilnosti iz oblasti službeničkih odnosa regulisanih Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, uglavnom se odnose na nepravilnosti kod zasnivanja i prestanka radnog odnosa. Nepravilnosti u odnosu na primjenu Zakona o upravnom postupku i posebnim upravnim postupcima regulisanim materijalnim propisima, kao i u odnosu na primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama uglavnom se odnose na ćutanje administracije, odnosno neođlučivanje po zahtjevima ili u odnosu na nepostupanje po poništavajućim rješenjima đrugostepenih organa, zatim nepropisno vođenje službene evidencije, odnosno neuredno kancelarijsko poslovanje, neispunjavanje uslova u pogledu stručnih ispita (opšti i posebni), neposjeđovanje odgovarajućih licenci, sertifikata, nepravilnosti u odnosu na troškove postupka.

Dobar rezultat u razvoju e-uprave

POBJEDA: Kakvi su planovi u oblasti portala eUprave?

PRIBILOVIĆ:U kontinuitetu unapređujemo sistem e-uprave, pa sada imamo 241. elektronsku uslugu u nadležnosti 30 institucija, što je za 49 više u odnosu na 2016. godinu. Crna Gora je proteklih godina ostvarila veoma dobar rezultat u razvoju eUprave i pripadajućih servisa i u globalnom poretku za uzimamo47. mjesto među 194 zemlje svijeta, što predstavlja bolji rezultat od većine zemalja u regionu. Portal e-uprave traba da olakša našim građanima dobijanje usluga, da ne čekaju u redovima, već da veoma jednostavno elektronskim putem dobiju određenu uslugu. U testni rad stavili smo informacioni sistem za povezivanje registara i razmjenu podataka između organa uprave, a paralelno se radi na implementaciji dva servisa kojiće povezati pet od sedam ključnih registara elektronski upis djece u sve nivoe obrazovnih institucija I objedinjeno prikupljanje dokumentacije za tenderske postupke.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE