Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Javni poziv za prijavu kandidata za listu nezavisnih procjenjivača za 2018. godinu

Datum objave: 01.03.2018 13:44 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo javne uprave objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za listu nezavisnih procjenjivača
za 2018. godinu

Javni poziv se raspisuje u cilju sačinjavanja liste nezavisnih procjenjivača za 2018. godinu, sa koje će nadležna ministarstva, radi bodovanja projekata i programa nevladinih organizacija prema kriterijima propisanim javnim konkursima, odabrati i angažovati potreban broj procjenjivača odgovarajuće stručnosti.

Kandidati za nezavisne procjenjivače moraju ispunjavati sljedeće Zakonom utvrđene uslove:

Nezavisni procjenjivač može biti lice koje ima:
- najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima;
- iskustvo u ocjenjivanju projekata;

Nezavisni procjenjivač može biti lice koje je dvije godine prije objavljivanja ovog javnog poziva nije bilo:
- u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori;
- volonter u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori;
- lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Crnoj Gori;
- u ugovornom odnosu sa nevladinom organizacijom čije je sjedište u Crnoj Gori;
- javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije;
- u radnom odnosu u organu državne uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

Pozivaju se zainteresovana lica, koja ispunjavaju gore navedene uslove, da se prijave i dostave podatke radi uvrštavanja u listu nezavisnih procjenjivača za bodovanje projekata nevladinih organizacija u oblastima u kojima će se vršiti raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini („Službeni list CG“, broj 87/17), i to:
- socijalna i zdravstvena zaštita
- zaštita lica sa invaliditetom
- društvena briga o djeci i mladima
- pomoć starijim licima
- zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
- vladavina prava
- razvoj civilnog društva i volonterizma
- evroatlantske i evropske integracije Crne Gore
- institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
- umjetnost
- kultura
- poljoprivreda i ruralni razvoj
- zaštita potrošača
- rodna ravnopravnost
- borba protiv korupcije i organizovanog kriminala
- zaštita dobrobiti životinja,
- zaštita zdravlja bilja i
- odbrana.

Kandidati za nezavisne procjenjivače se mogu, prema svojim kvalifikacijama, opredijeliti za više područja koja precizno označavaju u prijavi i pojašnjavaju kroz biografiju i dostavljena dokumenta uz obrazac prijave.

Obrazac prijave kandidata za listu nezavisnih procjenjivača za 2018. godinu je prilog ovog poziva.

Ministarstvo javne uprave će, nakon provjere ispunjenosti traženih uslova u prijavama, utvrditi listu nezavisnih procjenjivača za 2018. godinu i objaviti je na internet stranici Ministarstva i portalu elektronske uprave, najkasnije 10 dana nakon isteka roka iz ovog javnog poziva.

Odabir nezavisnih procjenjivača sa liste, vršiće organ državne uprave koji raspodjeljuje sredstva, a prednost će imati kandidati koji imaju više profesionalnog iskustva u procjeni projekata u oblastima za koje se raspisuje konkurs.

Svaki projekat treba da boduju po dva nezavisna procjenjivača a dodijeljeni bodovi po svakom kriterijumu, moraju biti obrazloženi.

Izabrani nezavisni procjenjivači će, naknadno biti obaviješteni o detaljima postupka, a po potrebi će se za njih organizovati i pripremna radionica u vezi sa načinom bodovanja projekata. Od nezavisnih procjenjivača se može tražiti i učešće na sastancima komisije za raspodjelu, radi davanja odgovora i pojašnjenja na moguća pitanja članova komisije.


Ugovor sa nezavisnim procjenjivačem zaključuje organ državne uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

Izabrani nezavisni pocjenjivač će prije procjenjivanja biti dužan da potpiše izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i nepostojanju sukoba interesa u odnosu na projekte/porgrame koje će procjenjivati. Izjava se potpisuje nakon uvida u popis pristiglih prijava s podacima o organizacijama podnosiocima prijava i njihovim partnerskim organizacijama.

Uz prijavu na Javni poziv prilaže se:
• fotokopija lične karte ili druge isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet kandidata;
• fotokopija diplome o stečenom obrazovanju;
• biografija kandidata sa podacima o iskustvu u upravljanju projektima iz oblasti za koju/e se prijavljuje, a posebno iskustvu u procjenjivanju projekata u toj/tim oblasti/ima.

Rok i prijava:

Popunjene i potpisane obrasce prijave i prateću dokumentaciju, potrebno je dostaviti poštom, najkasnije do 14. aprila 2018. godine na adresu:

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
Rimski trg 45, Podogorica/Crna Gora
Sa napomenom: „ZA JAVNI POZIV ZA NEZAVISNE PROCJENJIVAČE“

ili na e-mail adresu:
arhiva@mju.gov.me

Prijava kandidata za listu nezavisnih procjenjivača za 2018. godinu biće razmatrana samo ako je dostavljena na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Prijave dostavljene nakon roka neće biti uzete u razmatranje.

Eventualna pitanja u vezi sa ovim pozivom, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: saradnja.nvo@mju.gov.me


Prilog: Obrazac prijave