Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Utvrđen obrazac bodovne liste za bodovanje projekata, programa NVO i pomoćni obrazac tabele za izračunavanje konačnog broja bodova za projekat, programa NVO

Datum objave: 04.04.2018 13:59 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo javne uprave je, na osnovu stava 3 člana 8 Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa („Službeni list CG“, broj 13 /18) utvrdilo sadržaj obrasca bodovne liste za bodovanje projekata, odnosno programa nevladinih organizacija.

Bodovanje projekata, odnosno programa koje realizuju nevladine organizacije u oblastima od javnog interesa, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama  („Službeni list CG“, broj 37/17) vrši se tako što dva nezavisna procjenjivača utvrđuju broj bodova za svaki projekat, odnosno program posebno, prema mjerilima utvrđenim pomenutom  Uredbom.

Svaki nezavisni procjenjivač sačinjava bodovnu listu koja sadrži: broj bodova po svakom od mjerila sa obrazloženjem, broj bodova po svakom od kriterijuma, ukupan broj ostvarenih bodova po svim kriterijumima, mjesto i datum bodovanja i potpis nezavisnog procjenjivača.

Bodovnu listu nezavisni procjenjivač dostavlja komisiji koju je, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, obrazovao organ državne uprave nadležan za prioritetnu oblast od javnog interesa, odnosno oblast zaštite lica sa invaliditetom, za koju se vrši raspodjela sredstava za finansiranje projekata, odnosno programa nevladinih organizacija.

Konačan broj bodova za svaki projekat, odnosno program utvrđuje se tako što se zbir ukupnog broja bodova dva nezavisna procjenjivača  dijeli sa dva.

U skladu sa opisanim načinom izračunavanja konačnog broja bodova, Ministarstvo javne uprave je pripremilo i pomoćni obrazac za izračunavanje konačnog broja bodova.

Obrazac bodovne liste za bodovanje projekata, odnosno programa NVO možete pogledati ovdje

 

Pomoćni obrazac tabele za izračunavanje konačnog broja bodova možete pogledati ovdje 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE