Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Dopunski javni poziv za prijavu kandidata za nezavisne procjenjivače za 2018. godinu

Datum objave: 03.05.2018 11:30 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo javne uprave, na osnovu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) i člana 9 Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa („Službeni list CG“, broj 13/18), objavljuje

 

 

 

DOPUNSKI  JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA NEZAVISNE PROCJENJIVAČE  ZA 2018. GODINU

 

Dopunski javni poziv se raspisuje radi stvaranja uslova za nesmetano sprovođenje postupka raspodjele sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija u 2018. godini i obezbjeđenja potrebnog broja procjenjivača odgovarajuće stručnosti radi bodovanja projekata i programa nevladinih organizacija prema kriterijima propisanim javnim konkursima.

Naime, uslove propisane Javnim pozivom Ministarstva broj 01-006/18-884 od 1. marta 2018. godine, u vezi sa sačinjavanjem liste nezavisnih procjenjivača za bodovanje projekata nevladinih organizacija u oblastima u kojima će se vršiti raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini („Službeni list CG“, broj 87/17), ispunilo je samo 13 lica.

Kandidati za nezavisne procjenjivače moraju ispunjavati sljedeće Zakonom utvrđene uslove:

Nezavisni procjenjivač može biti lice koje ima:

- najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima;
- iskustvo u ocjenjivanju projekata.


Nezavisni procjenjivač može biti lice koje dvije godine prije objavljivanja ovog javnog poziva nije bilo:

- u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori;
- volonter u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori;
- lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Crnoj Gori;
- u ugovornom odnosu sa nevladinom organizacijom čije je sjedište u Crnoj Gori;
- javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije;
- u radnom odnosu u organu državne uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

Polazeći od navedenih činjenica, p o z i v a j u s e zainteresovana lica koja imaju iskustvo od najmanje pet (5) godina u upravljanju projektima i iskustvo u ocjenjivanju projekata, da se prijave i dostave potrebne podatke.

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini („Službeni list CG“, broj 87/17), oblasti u kojima će se vršiti raspodjela sredstava, i u kojima će se raspisivati javni konkursi, a nezavisni procjenjivači bodovati projekte nevladinih organizacija su:

- socijalna i zdravstvena zaštita
- zaštita lica sa invaliditetom
- društvena briga o djeci i mladima
- pomoć starijim licima
- zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
- vladavina prava
- razvoj civilnog društva i volonterizma
- evroatlantske i evropske integracije Crne Gore
- institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje
- umjetnost
- kultura
- poljoprivreda i ruralni razvoj
- zaštita potrošača
- rodna ravnopravnost
- borba protiv korupcije i organizovanog kriminala
- zaštita dobrobiti životinja,
- zaštita zdravlja bilja i
- odbrana.

Kandidati za nezavisne procjenjivače se mogu, prema iskustvu i kvalifikacijama, opredijeliti za više područja, što u prijavi treba precizno označiti i pojasniti kroz biografiju i dostavljena dokumenta uz obrazac prijave, koji se daje uz ovaj poziv.

Ministarstvo javne uprave će, nakon provjere ispunjenosti traženih uslova u prijavama, utvrditi Listu nezavisnih procjenjivača za 2018. godinu i objaviti je na internet stranici Ministarstva i portalu elektronske uprave, najkasnije 10 dana nakon isteka roka iz ovog javnog poziva.

Odabir nezavisnih procjenjivača sa Liste, vršiće organ državne uprave koji raspodjeljuje sredstva, a prednost će imati kandidati koji imaju više profesionalnog iskustva u procjeni projekata u oblastima za koje se raspisuje konkurs.

Svaki projekat treba da boduju po dva nezavisna procjenjivača, a dodijeljeni bodovi po svakom kriterijumu, moraju biti obrazloženi.

Izabrani nezavisni procjenjivači će, naknadno biti obaviješteni o detaljima postupka, a po potrebi će se za njih organizovati i pripremna radionica u vezi sa načinom bodovanja projekata. Od nezavisnih procjenjivača se može tražiti i učešće na sastancima komisije za raspodjelu, radi davanja odgovora i pojašnjenja na moguća pitanja članova komisije.

Ugovor sa nezavisnim procjenjivačem zaključuje organ državne uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

Izabrani nezavisni pocjenjivač će prije procjenjivanja biti dužan da potpiše izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i nepostojanju sukoba interesa u odnosu na projekte/porgrame koje će procjenjivati. Izjava se potpisuje nakon uvida u popis pristiglih prijava s podacima o organizacijama podnosiocima prijava i njihovim partnerskim organizacijama.

Uz prijavu na Dopunski javni poziv prilaže se:

• fotokopija lične karte ili druge isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet kandidata;
• fotokopija diplome o stečenom obrazovanju;
• biografija kandidata sa podacima o iskustvu u upravljanju projektima iz oblasti za koju/e se prijavljuje, a posebno iskustvu u procjenjivanju projekata u toj/tim oblasti/ima.

Rok i prijava:
Popunjene i potpisane obrasce prijave i prateću dokumentaciju, potrebno je dostaviti poštom, najkasnije do 15. maja 2018. godine na adresu:

 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
Rimski trg 45, Podogorica/Crna Gora

Sa napomenom: „ZA DOPUNSKI JAVNI POZIV ZA NEZAVISNE PROCJENJIVAČE“

 

ili na e-mail adresu: arhiva@mju.gov.me, upakovano u zip/rar format, sa dokumentima oblikovanim kao doc.; pdf; jpg.

Prijava kandidata za Listu nezavisnih procjenjivača za 2018. godinu biće razmatrana samo ako je dostavljena na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju. Kandidati koji su poslali prijavu po javnom pozivu Ministarstva broj 01-006/18-884 od 1. marta 2018. godine nijesu u obavezi da ponovo šalju prijavu po ovom pozivu.

Prijave dostavljene nakon roka neće biti uzete u razmatranje.

Eventualna pitanja u vezi sa ovim pozivom, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: saradnja.nvo@mju.gov.me

 
Obrazac prijave možete  ovdje


MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE