Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Priručnik za primjenu pravnog okvira za finansiranje projekata/ programa nevladinih organizacija iz javnih izvora

Datum objave: 23.05.2018 10:15 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo javne uprave/ Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, uz podršku DEU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori’’, pripremilo je prvo online izdanje Priručnika za primjenu pravnog okvira za finansiranje projekata/ programa nevladinih organizacija iz javnih izvora, sa ciljem da omogući bolje razumijevanje odredbi Zakona o nevladinim organizacijama, Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa i Pravilnika o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs, koje se odnose na novi model finansijske podrške projektima i programima nevladinih organizacija iz javnih izvora.

Ključna novina u zakonodavnom okviru odnosi se na kombinovani model finansiranja projekata i programa NVO-a, kojeg s jedne strane obilježava djelimična centralizacija programiranja oblasti od javnog interesa i visine sredstava za realizaciju projekata/programa u tim oblastima, što je u nadležnosti Vlade i Ministarstva javne uprave (uz aktivno učešće i doprinos ministarstava kroz izradu sektorskih analiza i konsultacije sa NVO) i s druge strane decentralizacija raspodjele sredstava za pomenute projekte, odnosno programe na ministarstva koja treba da u potpunosti preuzmu odgovornost za pripremu i realizaciju konkursa za finansiranje projekta i programa NVO u oblastima od javnog interesa u njihovoj nadležnosti.

Očekuje se da će ministarstva nadležna za implementaciju pojedinih javnih politika, kao najbolji poznavaoci stanja u određenoj oblasti, moći da odrede u kojim segmentima su NVO poželjni, kvalifikovani i nezaobilazni partneri u realizaciji strateških ciljeva predviđenih tim politikama. Osim toga, ministarstva treba da preuzmu odgovornost za praćenje realizacije finansiranih projekata i programa, te uspješnosti dostizanja planiranih rezultata.

Priručnik je namijenjen organima državne uprave, odnosno službenicima zaduženim za pripremu i realizaciju konkursa za raspodjelu sredstava za projekte, odnosno programe nevladinih organizacija u ministarstvima nadležnim za oblasti koje Vlada Crne Gore, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, na godišnjem nivou utvrdi kao prioritetne sa stanovišta javnog interesa.

Međutim, Priručnik ima i značajnu vrijednost i korist za nevladine organizacije kao moguće učesnike konkursa, jer sadrži niz obrazaca kao i objašnjenja, koja im mogu olakšati razumijevanje novog modela, ali i procesa prijavljivanja projekta, dostavljanja neophodnih podataka i dokumenata, te povezivanje projekta sa ciljevima strateških dokumenata koji budu pretočeni i razrađeni u konkursima.

Ministarstvo javne uprave, pored toga sto je zaduženo za koordiniranje procesa utvrđivanja oblasti od javnog interesa i visine sredstava za projekte i programe NVO u njima, i za edukaciju službenika u ministarstvima uključenim u proces izrade sektorskih analiza, sprovođenje konkursa, raspodjelu sredstava i izvještavanje o njihovoj realizaciji, zaduženo je i za praćenje primjene Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018–2020, čijim je Akcionim planom predviđena izrada ovog Priručnika.

Priručnik sa obrascima možete preuzeti ovdje.

Ministarstvo javne uprave/ Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama