Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Održane radionice ,,Bodovanje projekata i programa NVO prijavljenih na konkurse organa državne uprave''

Održane radionice ,,Bodovanje projekata i programa NVO prijavljenih na konkurse organa državne uprave
Datum objave: 08.06.2018 13:48 | Autor: Nacionalna kancelarija

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo javne uprave/ Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama i tim DEU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori’’, organizovali su dvije jednodnevne radionice na temu ,,Bodovanje projekata i programa NVO prijavljenih na konkurse organa državne uprave'', u Podgorici, 6. i 7. juna 2018. godine.

Radionice predstavljaju nastavak aktivnosti realizovanih u okviru pomenutog projekta, usmjerenim na jačanje kapaciteta svih učesnika procesa programiranja i raspodjele sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija iz državnog budžeta, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, broj 37/17).
Obuke o ,,Bodovanju projekata i programa NVO prijavljenih na konkurse organa državne uprave'' namijenje su nezavisnim procjenjivačima sa Liste koju je za 2018. godinu utvrdilo Ministarstvo javne uprave, a istima su prisustvovali i članovi komsija za raspodjelu sredstava iz ministarstava, radi boljeg razumijevanja odvojenih, ali komplementarnih uloga procjenjivača i članova komisija u procesu donošenja odluka o raspodjeli.

Radionice je pratilo 25 nezavisnih procjenjivača, od kojih deset njih putem video linka, i 20 predstavnika komisija za raspodjelu.

Obuka je omogućila upoznavanje sa važećim pravnim okvirom za finansiranje projekata/ programa nevladinih organizacija iz javnih izvora: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o NVO (Službeni list CG, br. 37/17) i Uredbom o finansiranju projekata i programa NVO u oblastima od javnog interesa (Službeni list CG, br. 13/18), te Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (Službeni list CG, br. 14/18), a detaljno su raspravljeni i objašnjeni:

postupak i koraci odabira projekata/programa prijavljenih na javne konkurse državnih organa,
kriterijumi i mjerila za ocjenjivanje tih prijava, u skladu sa pomenutim propisima i
modeli bodovanja pojedinih kriterijuma i način davanja obrazloženja pojedinih bodova.

Učesnicima je predstavljen i nacrt Smjernica za nezavisne procjenjivače projekata NVO prijavljenih na konkurse organa državne uprave, koje sadrže set preporuka i pojašnjenja kriterijuma i načina bodovanja projekata/programa, utemeljenih na primjerima dobre prakse procjenjivanja projekata u državama EU. Takođe, svrha Smjernica je da da upustva za transparentno i ujednačeno proces odabira projekata/programa NVO-a na jednom javnom konkursu. Izrada Smjernica je predviđena i kao mjera Akcionog plana za implementaciju Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018–2020.

Kroz praktičan rad objašnjeni su koraci odabira projekta/programa: 
primanje i registracija projekata i programa, 
administrativna procjena primljenih projekata i programa, 
procjena projekata i programa prema kriterijumima i
donošenje odluke o odabiru.

Propisani kriterijumi i mjerila sa jasno definisanim maksimalnim brojem bodova su postupno obrađeni, koristeći listu pomoćnih pitanja za bodovanje svakog kriterijuma i preporučene modele dodjele bodova. Fokus rada je bio na postpuku kvantifikovanja obrazloženja i komentara o prijavama projekata/programa na način da svi procjenjivači primjenjuju iste standarde za ocjenjivanje projekata, odnosno programa.

Prema riječima učesnika, radionica je bila vrlo uspješna i djelotvorna, te je razmijenjen veliki broj konkretnih predloga i informacija u cilju unaprjeđenja prakse procjenjivanja projekata/programa i predloženih modela dodjeljivanja bodova.

Predavač na radionicama je bio Robert Babić, stručnjak za postupke procjene projekata, angažovan u okviru Projekta tehničke podrške. 


NACIONALNA KANCELARIJA ZA SARADNJU S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

NK     NK    

NK     NK