Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Ponovljeni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO za tri područja djelovanja

Datum objave: 30.07.2018 16:18 | Autor: Nacionalna kancelarija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 Odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 47/18), a u skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne upravei sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18) Ministarstvo javne uprave, PONOVO OBJAVLJUJE

JAVNI POZIV
za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Savjet 
za  saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija
za tri područja djelovanja za koja nije bilo predloga  po 
 Javnom pozivu od 12. jula o.g. ili prijedlozi nijesu bili u skladu sa Pozivom

Savjet za  saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija (u daljem  tekstu: Savjet), vrši poslove koji se odnose na:

- praćenje primjene Strategije unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020;
- davanje mišljenja o nacrtima propisa, odnosno strateškim i drugim dokumentima koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori, u cilju unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija;
- davanje mišljenja u vezi sa primjenom propisa, odnosno strateških i drugih dokumenata koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

Savjet ima predsjednika i 12 članova koje imenuje Vlada na period od tri godine. Članove Savjeta čine 6 predstavnika organa državne uprave  i  6 predstavnika nevladinih organizacija. 
Predsjednik Savjeta je ministar javne uprave. Predsjednik Savjeta ima zamjenika koga iz reda članova - predstavnika nevladinih organizacija u Savjetu, na predlog predsjednika Savjeta, bira Savjet.

Šest članova Savjeta, imenuju se na predlog nevladinih organizacija čija su područja djelovanja: a - razvoj nevladinih organizacija, b - volonterizam, c - zaštita lica sa invaliditetom, d - socijalno preduzetništvo, e - razvoj filantropije i f - evropske integracije.

Zbog činjenice da po  Javnom pozivu od 12. jula o.g. nevladine organizacije nijesu predložile svoje predstavnike za svih šest pomenutih područja ili nijesu ispunjavali uslove poziva, to Ministarstvo javne uprave u skladu sa stavom 3 člana 9 Odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, ponovo pokreće postupak predlaganja predstavnika za tri područja djelovanja i to:

- volonterizam,
- razvoj filantropije,
- evropske integracije.

Za svako područje djelovanja, imenuje se po jedan član.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika za članstvo u Savjetu. 

Kriterijumi za nevladinu organizaciju da bi mogla da predložiti svog predstavnika u Savjet:  
-  da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog poziva;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima - područjima  djelovanja navedenim u ovom pozivu;
-  da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije; 
-  da je u prethodne tri godine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblastima - područjima  djelovanja navedenim u ovom pozivu;
-  da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
-  da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.  
Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Savjetu:
-  da ima prebivalište u Crnoj Gori;
-  da ima iskustvo u oblasti/oblastima - područjima  djelovanja navedenim u ovom pozivu;  
- da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Savjetu, dostavi i sljedeću dokumentaciju na:  
-  dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija(fotokopija akta);
-  fotokopiju statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa oblasti - područjima djelovanja navedenim u ovom pozivu sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije; 
-  dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu
fiskalnu godinu   (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjet;
- biografiju predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjet;
- dokaz o iskustvu predloženog predstavnika nevladine organizacije u oblasti/ područjU  djelovanja za koju se predlaže ( stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjet da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predloženog predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Savjet.

Rok za podnošenje predloga je 9. avgust 2018. godine. 

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije  vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje. U obrascu treba navesti i područje djelovanja za koje se predlaže predstavnik nevladine organizacije u Savjet.

Kako se radi o 3 oblasti za koje se mogu predložiti kandidati, naglašavamo da i kandidat i nevladina organizacija koja ga predlaže, treba da dostave dokaz o iskustvu u oblasti za koju se predlaže kandidat, odnosno da NVO dostavi dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa oblasti za koju predlaže kandidata sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u toj oblasti, kao i da u statutu mora imati tu oblast definisanu kao područje djelovanja.

Ovaj poziv će biti postavljen na stranici www.mju.gov.me  i www.euprava.me 
 
Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije  sa dokumentacijom  propisanom ovim pozivom, dostavlja se isključivo poštom i na adresu: 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
Rimski trg broj 45
81 000 Podgorica
sa napomenom: “predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Savjet”.

Ministarsvo javne uprave će, u roku od sedam dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Savjet, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Uz listu iz prethodnog stava, Ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Ministar javne uprave će za imenovanje članova Savjeta iz nevladinih organizacija, Vladi Crne Gore predložiti predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava uslove iz ovog poziva a za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva. 

U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u Savjet, vrši ministar javne uprave.
Predlog predstavnika nevladine organizacije za članstvo u Savjetu biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.
Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za članstvo u Savjetu, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: saradnja.nvo@mju.gov.me 


MINISTARKA
Suzana Pribilović