Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Intervju ministarke javne uprave, Suzane Pribilović Pobjedi

Intervju ministarke javne uprave, Suzane Pribilović Pobjedi
Datum objave: 06.08.2018 08:08 | Autor: mju

Ispis Štampaj stranicu
• Vlada je početkom jula donijela Plan optimizacije javne uprave za period do 2020. godine. Podsjetite koji su glavni ciljevi tog plana?

Plan optimizacije javne uprave 2018-2020. predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti u okviru reforme javne uprave. Prilikom izrade plana vodili smo se komparativnim iskustvima država regiona i članica EU, kao i postojećim analizama našeg sistema javne uprave. Više puta smo istakli da cilj optimizacije nije samo smanjivanje broja zaposlenih nego unapređenje, efikasnosti, operativnosti i funkcionalnosti javne uprave, a samim tim poboljšanje kvaliteta javnih usluga. Naši građani treba brzo i lako, bez čekanja u redovima i na šalterima da dobiju kvalitetnu uslugu, uz niže troškove. Dakle, cilj nam je da unaprijedimo nivo konkurentnosti, poboljšamo kvalitet javnih usluga, unaprijedimo fiskalnu stabilnost. Ovaj proces odvija se paralelno sa implementacijom dva sistemska zakona o državnim službenicima i namještenicima i o lokalnoj samoupravi kojima smo unaprijedili sistem odgovornosti u javnoj upravi, kadrovsko planiranje i dr. Podsjetiću, da Plan optimizacije daje set horizontalnih, ali i prilagođenih sektorskih mjera za prevazilaženje izazova koje javna uprava ima u maksimalnom korišćenju svojih kapaciteta i ostvarivanju pune efikasnosti. Mjere su podijeljene na kratkoročne i srednjoročne, a sprovodiće se u skladu sa specifičnostima centralnog, odnosno lokalnog nivoa. Sve mjere utvrđene Planom biće realizovane u periodu 2018-2020. godine, što treba da predstavlja temelj za održavanje kontinuiteta u sprovođenju cjelokupnog procesa reforme javne uprave.

• Da li imate u ovom trenutku podatak ili procjenu koliko će zaposlenih u javnoj upravi u naredne dvije godine ostati bez posla i biti otpušteno? (podsjetite i na to koliko sada ima zaposlenih u javnoj upravi)

Prema podacima do kojih je došlo Ministarstvo javne uprave, a koji predstavljaju polaznu osnovu u Planu optimizacije, u javnom sektoru ukupno je zaposleno 51 480. Na centralnom nivou 39 306, a ukupan broj zaposlenih na lokalnom nivou je 12 174. U skladu sa Planom optimizacije, svi organi državne uprave i javne ustanove čiji je osnivač država u obavezi su da obustave zapošljavanje po osnovu zaključivanja radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme za period od godinu dana, osim u sektorima od posebnog javnog interesa, uz prethodnu saglasnost Vlade. Ograničavanje podrazumijeva privremenu zabranu, u ovom slučaju na dvanaest mjeseci, za objavljivanje javnih oglasa u cilju zasnivanja radnog odnosa, odnosno zapošljavanja u javnoj upravi. Posebno smo vodili računa da utvrdimo koji su to izuzeci kako bismo obezbijedili normalno funkcionisanje sistema, pa se ograničenje odnosi na ugovore čije zaključenje je neophodno za nesmetano vršenje poslova organa, uz prethodno pribavljeno odobrenje Ministarstva finansija i Ministarstva javne uprave. U skladu sa Strategijom reforme javne uprave do 2020. godine, a koju prati Plan optimizacije, planirano je smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi od 3% na centralnom nivou i 5% na lokalnom nivou do kraja 2018. godine. Takođe, do 2020. na centralnom nivou broj zaposlenih bi trebalo da bude manji 5%, dok je na lokanom nivou 10%.

• Šta je predviđeno za te radnike-službenike koji će ostati bez posla, odnosno na koji će način biti zbrinuti, da li će dobiti otpremnine, mogućnost dobijanja kredita za započinjanje biznisa i sl.?

Ministarstvo javne uprave zajedno sa Ministarstvom finansija i drugim organima razmatra modele za lica koja budu sporazumno raskinula radni odnos ili budu proglašena tehnološkim viškom. Za tehnološke viškove, svakako, će biti obezbijeđene otpremnine, a sada smo u fazi utvrđivanja podsticaja za sporazumni prestanak radnog odnosa. Podsticajne mjere mogu ići u pravcu davanja otpremnina ili nekog paketa mjera u sklopu mjera aktivnog zapošljavanja, povoljniji krediti i sl. Podsjetiću, da je Planom definisano da su prethodno institucije u obavezi da obave anketiranja zaposlenih za sporazumni prestanak radnog odnosa, pri čemu će se voditi računa da se anketiranjem ne obuhvataju lica čije su kompetencije neophodne sistemu. Krajem oktobra planirano je da već imamo prve rezultate ankete zaposlenih koji su zainteresovani za sporazumni prekid radnog odnosa.

• Kakvi su dosadašnji rezulati praćenje realizacije Plana optimizacije javne uprave (u prethodnih mjesec dana)? Da li se već nešto uradilo na smanjivanju broja zaposlenih, odnosno da li je dat nalog ministarstvima i drugim organima da rade na realizaciji Plana?

U ovom trenutku je rano govoriti o konkretnim rezultatima, ali ono što znamo iz direktne komunikacije sa resorima da se stvaraju preduslovi da se plan implementira ili ga već implementiraju u nekim segmentima. U tom cilju, već u oktobru očekujemo prve konkretnije podatke, ali i pozitivne efekte. Ono što je važno, obezbijedili smo unutar Vlade veoma dobru koordinaciju procesa, pa takvim pristupom neće izostati ni očekivani rezultat.

• Da li je u cilju ostvarivanja Plana optimizacije predviđeno usvajanje novih ili izmjena postojećih zakonskih rješenja?

Od osnivanja Ministarstva javne uprave sve aktivnosti su usmjerene ka stvaranju efikasne uprave, što je jedan od ključnih ciljeva i samog plana optimizacije, zato su sva nova zakonska rješenja koja smo predložili bila dominantno u tom pravcu. Podsjetiću da je novi Zakon o državnim službenicima i namještenicima, kako i novi Zakon o lokalnoj samoupravi donio niz rješenja koja će uticati da se plan optimizacije kvaliteno implementira. Naravno, pomenula bih i novi Zakon o upravnom postupku, koji je počeo da se primjenjuje prošle godine i njegovi pozitivni efekti su već vidljivi. U narednom periodu aktivnosti ministarstava biće usmjerene i ka reorganizaciji državne uprave, što je, takođe, jedna od mjera iz Plana optimizacije. Osnov za ove aktivnosti stvaramo u dva ključna zakona koja očekujemo da predložimo, a nadamo se da će biti i donešeni, a to su Zakon o državnoj upravi i Zakon o elektronskoj upravi. Cilj novih zakonskih rješenja je da se unaprijedi organizacija državne uprave i uskladi sa evropskim standardima, ali i da se smanjuju troškova javne uprave.

• Da li je Planom optimizacije ili nekim drugim aktom predviđeno i smanjenje broja zaposlenih u preduzećima u kojima je država većinski vlasnik? Ako jeste da li će se to odnositi na sva preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom ili samo na one koja posluju sa gubicima?

Vlada je zadužila resorne ministre da otpočnu postupak optimizacije u privrednim društvima u kojima je država većinski vlasnik sa aspekta zaposlenosti i njihove funkcionalnosti. Zaključak se odnosi na sva državna privredna društva u većinskom državnom vlasništvu.

• Da li je već poslat nalog tim kompanijama da rade na smanjenju broja zaposlenih? Imate li procjenu koliko bih radnika tih preduzeća moglo ostati bez posla?

To je obaveza resornih ministara koji će Vladu izvještavati o ovoj mjeri. Ideja je da Vlada preko svojih predstavnika u upravnim odborima pokrene ovaj proces.

• U Izvještaju o funkcionalnoj analizi Ministarstva javne uprave i Uprave za kadrove, koju je pripremio tim Svjetske banke preporučuje se da se u Crnoj Gori zaposlenost u javnom sektoru smanji na taj način što će značajno redukovati broj ministarstava i organa javne uprave. Kako komentarište tu analizu i da li Crna Gora ima previše ministarstava, odnosno da li treba da smanji njihov broj?

Radi se o veoma značajnom dokumentu koji osim što analizira Ministarstvo javne uprave i Upravu za kadrove, daje preporuke u odnosu na čitavu javnu upravu. Svakako, da nam je značajan taj eksterni pogled sa strane, ali se u poslovima reorganizacije javne uprave vodimo i onim što su naša iskustva. U konkretnom slučaju, želim da naglasim da što se tiče broja ministarstava, Svjetska banke je to navela kao primjer, ali ne i preporuku, a sve u okviru predloga da se razmotri horizontalna raspodjela funkcija u okviru javne uprave i eventulano integrisanje postojećih organa, kako bi se smanjio broj zaposlenih spajanjem malih organizacionih jedinica i smanjenjem broja administrativnog osoblja.

• U izvještaju se upozorava i na umnožavanje malih organa, što, kako se kaže, dovodi do značajnog fragmentisanja uprave i neefikasnosti. Vaš komentar na to, odnosno da li treba smanjiti broj postojećih državnih organa i eventualno ih integrisati?

Ova preporuka Svjetske banke je na liniji rješenja koje će predložiti Ministarstvo javne uprave Vladi u predlogu novog Zakona o državnoj upravi.

• U izvještaju se konstatuje i da u Ministarstvu javne uprave, kao novom organu, postoji značajan nedostatak osoblja. Da li i Vi smatrate da u ovom ministarstvu postoji nedostatak osoblja? (podsjetite na sadašnji broj zaposlenih u ministarstvu, kao i koliko bi prema Vašoj procjeni bio optimalan broj, odnosno koliko nedostaje)

Sve preporuke bile su predmet analize prilikom izrade novog Zakona u državnoj upravi, ali i nove sistematizacije Ministarstva javne uprave. Trenutno je zaposleno 104 lica, a sistematizovano 138. U pripremi nove sistematizacije vodimo se i mjerom iz Plana optimizacije da se broj sistematizovanih radnih mjesta smanji za 10-30%. Ideja je da kroz novu sistematizaciju uvažimo, onoliko koliko je to moguće, preporuke Svjetske banke, ali i mjere iz Plana optimizacije. Ministarstvo javne uprave treba da bude primjer svim organima kada je u pitanju implementacija Plana optimizacije i na tome ću insistirati.