Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Министарство

>

Треци јавни позив за предлагање представника невладиних организација у Савјет за сарадњу органа државне управе и невладиних организација

Датум објаве: 15.08.2018 10:27 | Аутор: МЈУ

Испис Штампај страницу


         Ми            

ЦРНА ГОРА                       

МИНИСТАРСТВО ЈАВНЕ УПРАВЕ

Број:

Подгорица, 15. август 2018. године

На основу члана 9 Одлуке о Савјету за сарадњу органа државне управе и невладиних организација ("Службени лист ЦГ", број 47/18), а у складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управеи спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18) Министарство јавне управе, ПОНОВО ОБЈАВЉУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

за предлагање представника невладиних организација у Савјет 

за  сарадњу органа државне управе и невладиних организација

за два подручја дјеловања за која није било предлога  по 

 поновљеном Јавном позиву од 30. јула 2018. године

 или приједлози нијесу били у складу са Позивом

Савјет за  сарадњу органа државне управе и невладиних организација (у даљем  тексту: Савјет), врши послове који се односе на:

- праћење примјене Стратегије унапрјеђења подстицајног окружења за дјеловање невладиних организација 2018-2020;

- давање мишљења о нацртима прописа, односно стратешким и другим документима који се односе на рад и развој невладиних организација у Црној Гори, у циљу унапрјеђења подстицајног окружења за дјеловање невладиних организација;

- давање мишљења у вези са примјеном прописа, односно стратешких и других докумената који се односе на рад и развој невладиних организација у Црној Гори.

Савјет има предсједника и 12 чланова које именује Влада на период од три године. Чланове Савјета чине 6 представника органа државне управе  и  6 представника невладиних организација. 

Предсједник Савјета је министар јавне управе. Предсједник Савјета има замјеника кога из реда чланова - представника невладиних организација у Савјету, на предлог предсједника Савјета, бира Савјет.

Шест чланова Савјета, именују се на предлог невладиних организација чија су подручја дјеловања: а - развој невладиних организација, б - волонтеризам, ц - заштита лица са инвалидитетом, д - социјално предузетништво, е - развој филантропије и ф - европске интеграције.

Због чињенице да по поновљеном Јавном позиву од 30. јула 2018. невладине организације нијесу предложиле своје представнике за два подручја или приједлози нијесу испуњавали услове позива, то Министарство јавне управе у складу са ставом 3 члана 9 Одлуке о Савјету за сарадњу органа државне управе и невладиних организација, по треци пут покреће поступак предлагања представника за два подручја дјеловања и то:

            - развој филантропије,

            - европске интеграције.

За свако подручје дјеловања, именује се по један члан.

Невладина организација може предложити само једног представника за чланство у Савјету. 

Критеријуми за невладину организацију да би могла да предложити свог представника у Савјет:  

-  да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања овог позива;

- да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима - подручјима  дјеловања наведеним у овом позиву;

-  да се не налази у Регистру казнене евиденције; 

-  да је у претходне три године, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у областима - подручјима  дјеловања наведеним у овом позиву;

-  да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);

-  да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.  

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у Савјету:

-  да има пребивалиште у Црној Гори;

-  да има искуство у области/областима - подручјима  дјеловања наведеним у овом позиву;  

- да није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник

Невладина организација дужна је да, уз прописани образац за предлагање представника невладине организације у Савјету, достави и сљедећу документацију на:  

-  доказ да је уписана у регистар невладиних организација(фотокопија акта);

-  фотокопију статута невладине организације;

- доказ да је у претходне три године, у вези са области - подручјима дјеловања наведеним у овом позиву спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације; 

-  доказ да је невладина организација предала пореском органу пријаву за претходну

фискалну годину   (фотокопија биланса стања и успјеха);

- изјаву лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;

- фотокопију личне карте или друге јавне исправе на основу које се утврђује идентитет предложеног представника невладине организације у Савјет;

- биографију предложеног представника невладине организације у Савјет;

- доказ о искуству предложеног представника невладине организације у области/ подручју  дјеловања за коју се предлаже ( стручни рад, сертификат или други документ);

- изјаву предложеног представника невладине организације у Савјет да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;

- изјаву предложеног представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у Савјет.

Рок за подношење предлога је 25. август 2018. године. 

Предлагање представника невладине организације  врши се на Обрасцу 2 прописаном Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија, који се може преузети овдјеУ обрасцу треба навести и подручје дјеловања за које се предлаже представник невладине организације у Савјет.

Како се ради о двије области за које се могу предложити кандидати, наглашавамо да и кандидат и невладина организација која га предлаже, треба да доставе доказ о искуству у области за коју се предлаже кандидат, односно да НВО достави доказ да је у претходне три године, у вези са области за коју предлаже кандидата спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у тој области, као и да у статуту мора имати ту област дефинисану као подручје дјеловања.

Овај позив ће бити постављен на страници www.мју.гов.ме   и www.еуправа.ме  

 

Образац за предлагање представника невладине организације  са документацијом  прописаном овим позивом, доставља се искључиво поштом и на адресу: 

МИНИСТАРСТВО ЈАВНЕ УПРАВЕ

Римски трг број 45

81 000 Подгорица

са напоменом: “предлагање представника невладине организације у Савјет”.

Министарсво јавне управе ће, у року од седам дана од истека рока из овог позива, на својој интернет страници и порталу е-управе објавити листу предложених представника невладиних организација у Савјет, са називима невладиних организација које су их предложиле, а које су испуниле услове из овог позива.

Уз листу из претходног става, Министарство ће објавити и списак невладиних организација које нијесу доставиле уредне и потпуне предлоге, односно које нијесу испуниле критеријуме из овог позива, или су предложиле представника који не испуњава критеријуме из овог позива.

Министар јавне управе ће за именовање чланова Савјета из невладиних организација, Влади Црне Горе предложити представника невладине организације који испуњава услове из овог позива а за кога је достављено највише предлога невладиних организација које су испуниле услове из овог позива. 

У случају да за два или више представника невладиних организација, који испуњавају услове овог позива, буде достављен једнак број предлога невладиних организација које су испуниле услове из овог позива, избор представника невладиних организација кога ће предложити за именовање у Савјет, врши министар јавне управе.

Предлог представника невладине организације за чланство у Савјету биће разматран само ако је достављен на прописаном обрасцу и уз сву потребну документацију из овог позива.

Евентуална питања око поступка предлагања кандидата за чланство у Савјету, могу се доставити електронским путем, на адресу: сарадња.нво@мју.гов.ме 

МИНИСТАРКА

Сузана Прибиловиц