Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

U toku prijava kandidata za Listu nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu

Datum objave: 15.11.2018 13:20 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo javne uprave je, na osnovu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), 5. oktobra 2018. godine, objavilo Javni poziv za prijavu kandidata za Listu nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu.  

Nezavisni procjenjivač može biti lice koje ima: 

- najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima; 

- iskustvo u ocjenjivanju projekata; 

 

Nezavisni procjenjivač može biti lice koje je dvije godine prije objavljivanja ovog javnog poziva nije bilo: 

- u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori; 

- volonter u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori; 

- lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Crnoj Gori; 

- u ugovornom odnosu sa nevladinom organizacijom čije je sjedište u Crnoj Gori; 

- javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije; 

- u radnom odnosu u organu državne uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

Pozivaju se zainteresovana lica, koja ispunjavaju navedene uslove, da se prijave radi uvrštavanja u listu nezavisnih procjenjivača za bodovanje projekata nevladinih organizacija u 2019. godini, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama i Uredbom o finansiranju projekata i programa NVO u oblastima od javnog interesa (Službeni list CG, broj 13/18).

Uz prijavu na Javni poziv prilaže se: 

• fotokopija lične karte ili druge isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet kandidata; 

• fotokopija diplome o stečenom obrazovanju; 

• biografija kandidata sa podacima o iskustvu u upravljanju projektima iz oblasti za koju/e se prijavljuje, a posebno iskustvu u procjenjivanju projekata u toj/tim oblasti/ima. 

 

Napomena: Potrebno je da kandidati, prilikom prilaganja dokaza o iskustvu u upravljanju projektima i procjenjivanju projekata u oblasti za koju se prijavljuju, dostave  konkretne dokaze koji se odnose na informacije-podatke  koje su naveli u obrascu  prijave.

 

Popunjene i potpisane obrasce prijave i prateću dokumentaciju, potrebno je dostaviti poštom, najkasnije do 19. novembra 2018. godine na adresu:

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Rimski trg 45, Podogorica/Crna Gora

Sa napomenom: „ZA JAVNI POZIV ZA NEZAVISNE PROCJENJIVAČE“

 

ili na e-mail adresu: arhiva@mju.gov.me , upakovano u zip/rar format, sa dokumentima oblikovanim kao doc, pdf,  jpg.

Eventualna pitanja u vezi sa ovim pozivom, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: saradnja.nvo@mju.gov.me

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE