Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Ministarstvo

>

Javni poziv za prijavu kandidata za Listu nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu za tri oblasti od javnog interesa

Datum objave: 21.12.2018 13:50 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32đ Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), i člana 9 Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa („Službeni list CG“, broj 13/18), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini („Službeni list CG“, broj 80/18) Ministarstvo javne uprave objavljuje

JAVNI POZIV 
za prijavu kandidata za Listu nezavisnih procjenjivača 
za 2019. godinu za tri oblasti od javnog interesa,

sa koje će nadležna ministarstva, radi bodovanja projekata i programa nevladinih organizacija, prema kriterijumima propisanim javnim konkursima, odabrati i angažovati potreban broj procjenjivača odgovarajuće stručnosti

 
Kandidati za nezavisne procjenjivače moraju ispunjavati sljedeće Zakonom utvrđene uslove: 

Nezavisni procjenjivač može biti lice koje ima: 
- najmanje pet godina iskustva u upravljanju projektima; 
- iskustvo u ocjenjivanju projekata; 

Nezavisni procjenjivač može biti lice koje je dvije godine prije objavljivanja ovog javnog poziva nije bilo: 
- u radnom odnosu u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori; 
- volonter u nevladinoj organizaciji čije je sjedište u Crnoj Gori; 
- lice ovlašćeno za zastupanje ili je član organa upravljanja ili drugog organa nevladine organizacije čije je sjedište u Crnoj Gori; 
- u ugovornom odnosu sa nevladinom organizacijom čije je sjedište u Crnoj Gori; 
- javni funkcioner, u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje korupcije; 
- u radnom odnosu u organu državne uprave koji vrši raspodjelu sredstava.

Pozivaju se zainteresovana lica, koja ispunjavaju gore navedene uslove, da se prijave i dostave podatke radi uvrštavanja u listu nezavisnih procjenjivača za bodovanje projekata nevladinih organizacija u oblastima u kojima će se vršiti raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini („Službeni list CG“, broj 80/18), i to:


- nauka

- zaštita potrošača

- institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje

Kandidati za nezavisne procjenjivače se mogu, prema kvalifikacijama navedenim u biografiji, opredijeliti za više područja koja precizno označavaju u prijavi i dostavljena dokumenta uz obrazac prijave, koji se nalazi u prilogu ovog poziva. 

Nakon provjere ispunjenosti traženih uslova u prijavama, Ministarstvo javne uprave će utvrditi listu nezavisnih procjenjivača za pomenute oblasti za 2019. godinu i objaviti je na internet stranici Ministarstva i portalu elektronske uprave, najkasnije 10 dana nakon isteka roka iz ovog javnog poziva. 

Odabir nezavisnih procjenjivača sa liste, vršiće organ državne uprave koji raspodjeljuje sredstva.


Svaki projekat treba da boduju po dva nezavisna procjenjivača a dodijeljeni bodovi po svakom kriterijumu, moraju biti obrazloženi. 

Odabrani  nezavisni procjenjivači će naknadno biti obaviješteni o detaljima postupka, a po potrebi će se za njih organizovati i pripremna radionica u vezi sa načinom bodovanja projekata. Od nezavisnih procjenjivača se može tražiti i učešće na sastancima komisija za raspodjelu, radi davanja odgovora i pojašnjenja na moguća pitanja članova komisija. 

Ugovor sa nezavisnim procjenjivačem zaključuje organ državne uprave koji vrši raspodjelu sredstava. 

Odabrani nezavisni pocjenjivač će prije procjenjivanja biti dužan da potpiše izjavu o povjerljivosti, nepristranosti i nepostojanju sukoba interesa u odnosu na projekte/porgrame koje će procjenjivati. Izjava se potpisuje nakon uvida u popis pristiglih prijava s podacima o organizacijama podnosiocima prijava i njihovim partnerskim organizacijama. 

Uz prijavu na Javni poziv prilaže se: 
• fotokopija lične karte ili druge isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet kandidata; 
• fotokopija diplome o stečenom obrazovanju; 
• biografija kandidata sa podacima o iskustvu u upravljanju projektima iz oblasti za koju/e se prijavljuje, a posebno iskustvu u procjenjivanju projekata u toj/tim oblasti/ima. 

Napomena: Potrebno je da kandidati, prilikom prilaganja dokaza o iskustvu u upravljanju projektima i procjenjivanju projekata u oblasti za koju se prijavljuju, dostave  konkretne dokaze koji se odnose na informacije-podatke  koje su naveli u obrascu  prijave ili navedene u Prijavi.

Rok i prijava: 

Popunjene i potpisane obrasce prijave i prateću dokumentaciju, potrebno je dostaviti poštom, najkasnije 4. februara 2019. godine na adresu:

 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE 
Rimski trg 45, Podogorica/Crna Gora 
Sa napomenom: „ZA JAVNI POZIV ZA NEZAVISNE PROCJENJIVAČE“ 

ili na e-mail adresu: 
arhiva@mju.gov.me, upakovano u zip/rar format, sa dokumentima oblikovanim kao doc.; pdf; jpg.

Prijava kandidata za listu nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu biće razmatrana samo ako je dostavljena na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Prijave dostavljene nakon roka neće biti uzete u razmatranje. 

Eventualna pitanja u vezi sa ovim pozivom, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: 
saradnja.nvo@mju.gov.me 

Prilog: Obrazac prijave

 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE